Person Image

  Education

  • B.S., Virginia Tech , สหรัฐอเมริกา
  • M.I.B.S., University of South Carolina , สหรัฐอเมริกา
  • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 กิจกรรมการนำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2015 นโยบายบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กรณีศึกษาอุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2012 ระดับความสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและทักษะทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 0 1 0 0
  2011 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 1 1 0 0
  2016 นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง ปี 2559 รุ่นที่ 1 หัวหน้าโครงการ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายเดิมและการสร้างผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหม่ของไทยเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2015 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและสถานประกอบการเกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2014 ศึกษา วิจัย การแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบดดยใช้มาตรการทางภาษี หัวหน้าโครงการ กรมสรรพสามิต 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) หัวหน้าโครงการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) 0 0 0 0
  2013 Thailand Innovation & Trade Expo 2013 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2013 การจัดทำแผนแแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2012 การศึกษากระบวนการผลิตสินค้าผักและผลไม้ในห่วงโซ่อุปทานระบบปิด เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายภายใต้สัญลักษณ์ Q หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นหน่วยรับรองระบบงานของ มกอช.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบรับรองจากภาครัฐสู่เอกชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สำนักเลขาธิการและสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) 0 1 0 0
  2012 โครงการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย และอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 0 0 0 0
  2012 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 0 0 0
  2011 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษารายละเอียดแนวทางดำเนินการภายหลังโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟ หมดสัญญาสัมปทานในปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย การรถไฟแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2009 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 พัฒนาขยายผลการดำเนินการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยของอาหารของอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0