ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง ปีงบประมาณ 2558