Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2018 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 7 1 0 0
  2022 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกและสร้างคำแนะนำการใส่ปุ๋ยสำหรับถั่วเขียวผิวมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาชุดข้อมูลดินเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดสำหรับอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2019 การศึกษาการระบาดและเชื้อราสาเหตุของโรครากเน่า หัวเน่าลำต้นเน่ามันสำปะหลังในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2019 แนวทางการจัดการธาตุอาหารสำหรับดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่มีผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2009 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 9 8 0 0
  2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาและปรับใช้ คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลางฝั่งตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
  2018 การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก หัวหน้าโครงการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 1 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 จัดเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในพื้นที่น้ำจืด วิเคราะห์ดินเนื้อหยาบและดินเนื้อละเอียด หัวหน้าโครงการ จังหวัดนครปฐม 1 0 0 0
  2017 การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อย ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 โครงการ พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ปี2559 หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2015 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2558 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2015 พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 0 0 0
  2014 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 1 0 0
  2014 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2557 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2014 ทดสอบปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ย หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) 0 1 0 0
  2013 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2556 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการยุวหมอดิน สสวท. หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง) ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2011 โครงการยุวหมอดิน สสวท ผู้ประสานงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2011 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553 ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
  2011 โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2554 (EGAT ratchaburi 2554) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2010 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2009 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่มีผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2009 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน 0 0 0 0
  2009 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2009 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว หัวหน้าโครงการ Thai Central Chemical Public Co., Ltd. 1 0 0 0
  2008 โครงการยุวหมอดิน สสวท. ผู้ประสานงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2008 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0