โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlexander G. Flor, "Role of Participatory DevelopmentCommunication in Natural ResourceManagement: A Case in Ratchaburi Province,Thailand", Asian Journal of Agriculture and Development, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 87-102