Person Image

  Education

  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ไทย, 2547
  • Ph.D.(Plant Production), Mendel University in Brno, สาธารณรัฐเช็ก, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 โครงการวิจัยผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดินไนตรัสออกไซด์และสมดุลคาร์บอนในดิน ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 12 10 0 0
  2022 นวัตกรรมช่วยตัดสินใจการใช้ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การใช้เนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีและการสะท้อนเชิงสเปกตรัมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2014 การเพิ่มความสามารถในการสะสมแคดเมียมของพืชที่สะสมโลหะหนักในปริมาณสูงโดยการใช้จุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟต์ในรากอ้อย และศักยภาพในการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ความหลากหลายของแบคทีเรีย Pseudomonas ที่ผลิตซิเดอร์โรฟอร์เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กในพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2010 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2009 ลักษณะความชื้น และการดูดยึดน้ำของดิน ที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตพืช และการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0