Person Image

  Education

  • วท.ม. (การผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มมูลค่าเนื้อไก่ไข่จากการผลิตไส้กรอกเวียนนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการปนเปื้อนของสารเบต้าอะโกนิสท์ของเนื้อโคขุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 3 1 0 0
  2011 การศึกษาคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษาของนมแพะ แช่แข็งจากการรีดด้วยมือและเครื่องรีดนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 7 1 0
  2012 การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 5 0 0
  2009 การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 1 0
  2008 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0