การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง

Publish Year National Conference 1
2009 inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inดร.ศิริพร วิหคโต, "การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ", การประชุมวิขาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552, 24 กันยายน 2009, อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย