การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม