การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า

Publish Year National Conference 5
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exพีรยุทธ นิลชื่น, "การทำความสะอาดกระเพาะโคโดยใช้เครื่องล้างแบบกึ่งอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4, 19 กรกฎาคม 2013, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2013 exสุวิทย์ บรรพบุตร , exอนุชิต ยวนพลอย, exพรพิมล รักยินดี, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสีของกระเพาะโคแช่แข็งที่ได้จากการล้างอย่างปลอดภัย 2 วิธี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exพรพิมล รักยินดี, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดโซดาไฟตกค้างในกระเพาะโคจากกระบวนการล้างเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพิมล รักยินดี, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exพีรยุทธ นิลชื่น, "คุณลักษณะทางกายภาพของกระเพาะโคพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแบบปลอดภัย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exจงกล เพ็งปรีชา, inนายวิรัตน์ สุมน, inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพทางกายภาพด้านเนื้อสัมผัสของไส้โคหมักเกลือที่เก็บรักษาในอุณหภูมิและเวลาที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย