โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2013 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 2 0 0
2017 การทดสอบการถ่ายเลือดในสุนัขด้วยเม็ดเลือดแดงที่ลดแอนติเจน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การใช้เอนไซม์ไพรูเวทไคเนสเป็นตัวชี้วัดชีวภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขที่ดัดแปลงแอนติเจน: เทคนิคที่รวดเร็วและถูกต้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ 1 0 0 0
2015 การพัฒนารถเข็นลากเลื่อนสำหรับสุนัขอัมพาต ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2014 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินและการกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ ตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เซลล์เม็ดเลือดแดงรักษาสภาพจากสุนัขเพื่อเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพในงานประจำวันสำหรับการประเมินสุขภาพสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของ Ivermectin ชนิด Long action ต่อการรักษา Demodicosis ในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0