การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของ Ivermectin ชนิด Long action ต่อการรักษา Demodicosis ในสุนัข