การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข