Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มแจ่วขมแบผง ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 หมึกพิมพ์บริโภคได้สำหรับเครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 4 1 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อาหารพร้อมรับประทานเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเค้กปราศจากกลูเตนที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมผงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง: ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางไรซ์เคิร์ดเพื่อผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลายข้าวเสริมเส้นใยอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS) 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวกล้องงอกเสริมสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS) 0 0 0 0