Person Image

  Education

  • Ph.D.(Biodiversity and Natural Products), Leiden University, เนเธอร์แลนด์, 2550
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 6 2 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเปลือกไม้ที่ใช้ในแมงกะพรุนดองแบบดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญและปริมาณโลหะหนักในสารสกัดใบกัญชาเพื่อการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 สารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเลี้ยงไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 สารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเลี้ยงไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (Xylia xylocarpa) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษาเนื้อไม้และไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (Xylia xylocarpa) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษาเนื้อไม้และไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ผลของสารอัลลิโลเคมึจากเสม็ดต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลง ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 4 0 0
  2019 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเปลือกไม้ที่ใช้ในแมงกะพรุนดองแบบดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประเภททุนสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๒ 0 0 0 0
  2019 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเปลือกไม้ที่ใช้ในแมงกะพรุนดองแบบดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและโปรตีเอสจากน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ทำน้ำยาล้างจาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 สารสกัดจากใบและกิ่งเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi) ในการยับยั้งวัชพืช ต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 สารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเลี้ยงไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการเลี้ยงไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (Xylia xylocarpa) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการรักษาเนื้อไม้และไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2010 ผลของสารอัลลิโลเคมีจากเสม็ดต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลง ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 5 0 0
  2021 พืชกัญชาเพื่อลดภาวะโรคขาดสารอาหารของผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2019 การใช้สารละลายทำความสะอาดทดแทนสารละลายคลอรีนในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในโรงเลี้ยงไหม หัวหน้าโครงการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 0 0 0 0
  2016 เทคนิคสำหรับการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเหง้าข่า (Alpinia galanga) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด,บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด 0 1 0 0
  2009 การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 1 0 0
  2009 การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2009 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย บ.เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด บ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) และ บ.อาร์ไอแอล 1996 จำกัด 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0