โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2555-2557)

  • inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • exจิราลักษณ์ ปรีดี,exอ.ดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจิรญกุล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

  • 1.เพื่อคัดเลือกพืชต่างชนิดในประเทศไทยที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงในการนำมาสกัดสารออกฤทธิ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเลี้ยงไหม 2.ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยใช้สารสกัดหยาบจากพืชชนิดต่าง ๆ 3.แยกสารสกัดหยาบจากพืชที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยวิธีโครมาโตกราฟี่ และสเปคโตรสโคปีเพื่อหาองค์ประกอบของสารสำคัญ

  • สารสกัดหยาบจาก ผิวมะกรูด (Citrus hystrix) ต้นตะไคร้ (Cymbopogon citrates) เหง้าไพล (Zingiber montanum) เหง้าขิง (Zingiber officinale) เหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa) เหง้าข่า (Alpinia galanga) เหง้ากระชายดำ (Kaempferia parviflora) หัวกระเทียม (Allium sativum) ใบพลู (Piper betle) ใบชะพลู (Piper sarmentosum) ใบโหระพา (Ocimum basilicum) ใบกะเพรา (Ocimum sanctum) และใบกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata) ซึ่งสกัดด้วยเฮกเซนโดยสกัดแบบซอกห์เลต (soxhlet) และวิธีการสกัดแช่ นำมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา 4 ชนิด ที่แยกได้จากหนอนไหมที่เป็นโรคแอสเพอร์จิลลัส ได้แก่ Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger และ Aspergillus oryzae โดยวิธีการแพร่ในแผ่นกระดาษ (paper disc diffusion assay) และวิธีไมโครเพลต (microplate assay) พบว่าสารสกัดแบบซอกห์เลตของมะกรูด ไพล ขิง ขมิ้นชัน ข่า พลู กะเพรา และ กระเทียม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราโดยวิธีการแพร่ในแผ่นกระดาษ โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อราที่ทดสอบเท่ากับ 200, 50, 100, 100, 10, 22.22, 200 และ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ และสารสกัดแบบซอกห์เลตของไพล ขมิ้นชัน ข่า พลู กะเพรา และกระเทียม มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อราเมื่อทดสอบโดยวิธีไมโครเพลตเท่ากับ 0.0156, 62.5, 0.00391, 0.002, 15.6 และ 125 พีพีเอ็ม ตามลำดับ ส่วนสารสกัดแบบแช่ของมะกรูด ขิง ข่า พลู กะเพรา และกระเทียม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราโดยวิธีการแพร่ในแผ่นกระดาษ โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อราที่ทดสอบเท่ากับ 100, 100, 10, 22.22, 200 และ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ และเมื่อทดสอบโดยวิธีไมโครเพลตสำหรับสารสกัดแบบแช่ของ ข่า พลู กะเพรา และ กระเทียม พบว่ามีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อราที่ทดสอบเท่ากับ 1, 1.875x10-5, 31.3 และ 125 พีพีเอ็ม ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดแบบซอกห์เลตและแบบแช่ของพลูและข่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ดีกว่าสารสกัดจากพืชชนิดอื่นๆ ที่ทดสอบ และจากการนำสารสกัดจากพลูและเหง้าข่ามาแยกสารองค์ประกอบที่สำคัญ พบว่าสารสกัดจากใบพลูด้วยวิธีซอกห์เลต ประกอบด้วยสาระสำคัญได้แก่ chavicol, eugenol, methyl eugenol, hydroxyl eugenol, eugenol acetate, hexadecanoic acid, phytol และ phytol acetate ส่วนสารองค์ประกอบในสารสกัดจากเหง้าข่าด้วยวิธีซอกห์เลต ได้แก่ 1,8-cineole, caryophyllene, trans-?-farnesene, ?-selinene, ?-selinene และ bisabolene

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา