Person Image

  Education

  • Dr.rer.soc. Political Sciences (magna cum laude), Eberhard-Karis-University Tuebingen, Germany

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 0 0 0
  2020 ประเทศไทยกับระบอบระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ อุดหนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน หัวหน้าโครงการ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2019 การสำรวจบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคม หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 ความยั่งยืนของชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในฐานะทางเลือกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย: บทสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2010 แนวคิดธนาคารอิสลามทางเลือกเชิงนโยบายของรัฐปัญหาและอุปสรรค : กรณีศึกษาประเทศไทยกับการบูรณาการธนาคารอิสลามสู่ระบบการธนาคารแบบประเพณีนิยม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 ประวัติศาสตร์กิจการโทรคมนาคมไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 นโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรปต่อเวียตนาม (ทศวรรษ 1990-2000): กรณีศึกษาแนวการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศด้วยทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม หัวหน้าโครงการ European Consortium of Political Science and Office of Civil Servant of the Thai Royal Government 0 1 0 0
  2000 เวียดนามกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ศึกษาแนวความร่วมมือในกรอบของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0