แนวคิดธนาคารอิสลามทางเลือกเชิงนโยบายของรัฐปัญหาและอุปสรรค : กรณีศึกษาประเทศไทยกับการบูรณาการธนาคารอิสลามสู่ระบบการธนาคารแบบประเพณีนิยม

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการเงินและธนาคารอิสลาม: ระบบการเงินทางเลือกที่สำคัญในยุคหลังการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง “สหวิทยาการกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, 30 - 31 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย