นโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรปต่อเวียตนาม (ทศวรรษ 1990-2000): กรณีศึกษาแนวการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศด้วยทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจอารยะ: นโยบายความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรปและการพัฒนาที่ยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2, 10 เมษายน 2010, อำเภอ หาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย