การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในฐานะทางเลือกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย: บทสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์

Publish Year National Journal 1
2015 exสุคะชัย นาคะตะ, inดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์วาทกรรมชาตินิยมไทยในแบบเรียนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015