Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554) ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาบุคคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของครูกับความรุนแรงในเด็กนักเรียน หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของครูกับความรุนแรงในเด็กนักเรียน หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการมีส่วนร่วมของมวลชนในการลดอาชญากรรม : วิธีคิดและยุทธศาสตร์ในการทำงานลดอาชญากรรมร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การศึกษาวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน อบถ. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการสืบสวน อบถ.ในส่วนงานตำรวจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2014 โครงการการป้องกันและลดอาชญากรรมตามแบบจำลองตำรวจร่วมมวลชนลดอาจญากรรม (ตมอ.) กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 โครงการ การป้องกันและลดอาชญากรรมตามแบบจำลองตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรนวจนครบาล(บช.น.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 โครงการ “การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย” หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 โครงการ “ระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนกับการแก้ไขและป้องกัน” หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 0 0 0 0
  2008 การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนกรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 0 0 0 0