การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554)