การศึกษาวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน อบถ.