Person Image

  Education

  • วท.ม (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 12 12 0 0
  2010 การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุไนโตรเจนและธาตุซัมมาเรียมขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสารประกอบพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และฟีนอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2008 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 4 0 0
  2007 การพัฒนาวิธีการหาสารเติมแต่งในกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 8 36 0 0
  2020 การพัฒนาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตวัตถุดิบยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การหาจำนวนโวลาไทล์แฟตตีแอซิตอย่างรวดเร็วในน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การหาจำนวนโวลาไทล์แฟตตีแอซิดอย่างรวดเร็วในน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเพื่อหาปริมาณไนไตรท์ด้วยสีย้อมเอโซชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุไนโตรเจนและธาตุซัมมาเรียมขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสารประกอบพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และฟีนอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 15 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2009 การวิเคราะห์ปริมาณและการศึกษาการสลายตัวโดยวิธีทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ของดีบุคในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0
  2009 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
  2008 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของผลึก ZnS ขนาดนาโนเมตรที่เติมด้วยไอออนของโลหะทรานซิชันปริมาณเล็กน้อยบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0