การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุไนโตรเจนและธาตุซัมมาเรียมขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสารประกอบพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และฟีนอล

Publish Year International Journal 2
2015 exHirunpinyopas, Wisit, exDavis, Sean A., inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Sm/N-codoped TiO2 preparation, characterization, and photocatalytic decolourization of Acid Orange 7 and Basic Blue 41 in sunlight", SCIENCEASIA, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 42-48
2010 exChalermpan Ngamsopasiriskun, inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Removal of Phenol in Aqueous Solution by Nanocrystalline TiO2/Activated Carbon Composite Catalyst", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1176-1182
Publish Year International Conference 7
2016 exธนรัตน์ สุวรรณชัยทัศน์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "The Effects of pH and Solvent on Gd-Doped ZnO Preparation by Refluxing Method and Photocatalytic Application", Seoul International Conference on Applied Science and Engineering, 5 - 7 กรกฎาคม 2016, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2016 exอภิโชติ เอื้อบุญส่ง, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Effect of pH and Incubation Time on Morphology and Photocatalytic Properties of Silver Doped Zinc Oxide Prepared by Hydrothermal Method", Seoul International Conference on Applied Science and Engineering, 5 - 7 กรกฎาคม 2016, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2015 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐพล วะราโภ, "Photocatalytic degradation of Tributyltin by N-doped TiO2", Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 exกมลพรรณ แก้วชนะ, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Effect of the Ag Sources on the Photocatalytic Activity of Ag-Doped Tio2 on the Degradation of Acid Orange 7", Global Civil Engineering & Applied Science Conference, 8 - 10 มกราคม 2014, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exมธุริน ศิริกมลสิน, exสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ถาวร, "Treatment of Methylene Blue by Titanium Dioxide Immobilized on Coconut Shell Charcoal (Tio2/C)", Global Civil Engineering & applied Science Conference, 8 - 10 มกราคม 2014, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exWisit Hirunpinyopas, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Degradation of Acid orange7 under UV and Sunlight by Sm Doped and Sm-N Codoped TiO2", 2012 International Conference on Engineering and Applied Science, 24 - 27 กรกฎาคม 2012, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exนายพงศธร สาธร, exนางสาวณัตติยา เรืองทิพย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic degradation of acid orange 7 by ZnO and Sm-doped ZnO", Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science, 14 - 16 ธันวาคม 2012, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 8
2014 exนางสาวพรรณรี ศรีน้อย, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Photodegradation of Acid orange 7 by N-doped ZnO and Sm-N codoped ZnO Photocatalysts", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาวเพชรดา ปั้นนาค, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF COBALT CONCENTRATION ON Co-DOPED TiO2 PHOTOCATALYSTS FOR DEGRADATION OF METHYLENE BLUE", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหเงประเทศไทย ครั้งที่ 40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนายยงยุทธ ยืนยาว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF ACID ORANGE 7 AND METHYLENE BLUE BY 0.25-1.00% Sm-DOPED ZnO", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาวพัทธมน วงศ์สุวรรณ, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF ACID ORANGE 7 AND METHYLENE BLUE UNDER SUNLIGHT BY Ag AND Sm DOPED TiO2 COATEDGLASS", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exกมลพรรณ แก้วชนะ, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การย่อยสลายสีย้อม ACID ORANGE 7 โดยตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงไททาเนียมไดออกไซด์เจือโลหะเงิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวทัศนานันท์ จันทร์เที่ยง, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF CALINATION TEMPERATURES ON THE PHOTOCATALYTICDEGRADATION OF ACID ORANGE 7 BY Gd-DOPED Ti2O UNDER UV IRRADIATION", การประชุมวิชาการวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 , 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนายพงศธร สาธร, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF Sm CONTENT AND CALCINATION TEMPERATURE OF Sm DOPEDZnO ON THE PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF ACID ORANGE 7", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exธีรวัฒน์ มาลัย, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF DOPED Sm2O3 ON THE CHEMICAL, PHYSICAL ANDPHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF TiO2", 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย