Conference

Article
Photodegradation of Acid orange 7 by N-doped ZnO and Sm-N codoped ZnO Photocatalysts
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 (ISBN: 9786169122449)
Class
ชาติ
Date
2 - 4 ธันวาคม 2014
Location
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-