การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของผลึก ZnS ขนาดนาโนเมตรที่เติมด้วยไอออนของโลหะทรานซิชันปริมาณเล็กน้อยบางชนิด

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exจุนเจือ โล่ห์สุวรรณ, exเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ, "การสังเคราะห์และสมบัติการเรืองแสงของผลึก ZnS ที่เติมด้วย Co2+, Cu2+ และ Mn2+ ปริมาณเล็กน้อย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย