Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มาตรวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 2 1 0
  2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 2 0 0
  2019 การสร้างเครื่องไมโครเวฟต้นแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบของโรงหีบน้ำมันชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การตรวจสอบคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบไม่ทำลายโดยใช้ไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 4 0 0 0
  2015 ชุดทดสอบระดับความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ฟองโฟมปรุงรสกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 1 0
  1999 ปรับปรุงตู้อบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรดเป็นพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2019 การสร้างชุดต้นแบบเพื่อหาปริมาณน้ำมันที่มีอยู่จริงในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมเทคนิคการสกัดน้ำมันทางเคมี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 เครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันจากผลอะโวกาโด หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณบริบูรณ์ ศักดาปรีชา 119 ม20 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร 097-9987455) 0 0 0 0
  2014 โครงการออกแบบบ่อแก็สชีวภาพจากเศษอาหารโรงเลี้ยงทหาร หัวหน้าโครงการ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการ 84 ตำบล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2001 การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0