โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในน้ำนมจากถังน้ำนมรวม ภายใต้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเว่ฟาร์ม่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
2014 การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับสัตว์ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2013 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีระบบสืบพันธุ์แม่โค ในฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตของฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ปีงบประมาณ 2548-2551 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2006 ผลของการเป็นแหล่งรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมต่อคุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณ์การเป็นโรคในคนในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2016 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำนมดิบด้านองค์ประกอบน้ำนม เซลโซมาติก ค่ายูเรียในน้ำนม จำนวนแบคทีเรียและการทดสอบด้วยแอลกอฮอ ในถังนมรวมของฟาร์มโคนมที่ร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการการใช้โปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงของฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบจากเปิดการค้าเสรี(FTA) 0 0 0 0
2016 ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบจากเปิดการค้าเสรี(FTA) 0 0 0 0
2016 สมรรถภาพการสืบพันธุ์แม่โคนมในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบจากเปิดการค้าเสรี(FTA) 0 0 0 0
2013 ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการผสมติดจากการผสมครั้งแรกหลังคลอดแม่โคลูกผสมโฮล์สไตล์ที่เลี้ยงในเขตภาคตะวันตก ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี(FTA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0