การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในน้ำนมจากถังน้ำนมรวม ภายใต้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)