ผลของการเป็นแหล่งรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมต่อคุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณ์การเป็นโรคในคนในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนม