Person Image

  Education

  • Ed.D..(Mathematics Education ) , University of Georgia, สหรัฐอเมริกา
  • M.Ed.(Mathematics Education ), University of Georgia, สหรัฐอเมริกา
  • ค.บ. ( คณิตศาสตร์, ชีววิทยา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 1 0 0
  2016 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในวิชาหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ผลการต้อนรับน้องใหม่ที่มีต่อความเครียดของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2010 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2000 การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 4 ปีแรก(พ.ศ.2539-2542) ผู้ร่วมวิจัย สถาบ้นส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  1999 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0
  1998 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0