Person Image

  Education

  • Ph.D.
  • วท.ม.(การผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 3 4 0 1
  2006 การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 1
  2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 0 0 0
  2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพพันธุกรรมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 4 0 0 0
  2010 แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2021 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความนุ่มของเนื้อในโคขุนกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด 0 0 0 0
  2013 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารโคเนื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 ผลของการใช้กากสบู่ดำเป็นวัตถุดิบในอาหารผสมรวมในโคขุน หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2003 ผลการใช้กากมันสำปะหลังเป็นอาหารสมบูรณ์สำหรับโคเนื้อ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0