ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารโคเนื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ