การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพพันธุกรรมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

Publish Year National Journal 4
2020 exสุภาพร คชบุตร, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพซากโคขุนพันธุ์กาแพงแสนของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 103-112
2018 inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exใจทิพย์ ศักดิ์ธนกุล, exวัชระ นิลเพชร, "การจัดทำข้อมูลรีนาวน์ของพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 88-99
2017 inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 328-336
2017 exพรพนิต คำมณี, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 337-343