Person Image

  Education

  • กส.บ. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514
  • D. Agr. (Agricultural Chemistry), University of Tokyo, JAPAN, 2522

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 1 0 0
  2009 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่แหล่งชุมชน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่ แหล่งชุมชน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2006 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2010 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่แหล่งชุมชน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 11 10 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ตะกอนจากอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ที่ปนเปื้อนสารหนูเพื่อการปลูกสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 7 1 0 0
  2014 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 6 0 0
  2012 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำผิวดินและตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 ผลของฟลาโวก้าต่อผลผลิตพืชและสมบัติของดิน : ดินกรดและดินเค็ม หัวหน้าโครงการ บริษัท โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
  2009 ศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ดินในพื้นที่ปลูกหม่อนที่มีปัญหาโรครากเน่า ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 การดูดซับ การปลดปล่อย การตกค้างและความเป็นพิษของอะทราซีนในลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0