การใช้ประโยชน์ตะกอนจากอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ที่ปนเปื้อนสารหนูเพื่อการปลูกสับปะรด

Publish Year National Journal 5
2020 exพรพรรณ เยาวยอด, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียอุตสาหกรรม", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 53-64
2019 exนิพิฐพนธ์ ศรคลัง, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมปุ๋ยทางเลือกจากน้าเสียชุมชนและน้าเสียฟาร์มสุกรและตะกอนดินน้าประปา", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-9
2019 exพิมพ์นารา แสงขาว, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "การตรึงโลหะหนักในกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียชุมชนแบบตะกอนเร่งด้วยเปลือกไข่ไก่เพื่อการปลูกข้าว", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 10-21
2018 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน้าตาล เพื่อเป็นปุ๋ยทางเลือกและลดการเสื่อมโทรมของดินหลังการปลูกอ้อย", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 53-66
2018 exอนุพงศ์ คุ้มเวช, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, "การตรึงโลหะหนักในดินที่ปนเปื้อนบริเวณรอบเหมืองสังกะสีด้วยดินตะกอนจากโรงผลิตนำ้ประปาเพื่อใช้ในการปลูกข้าว", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018 - ธันวาคม 2008, หน้า 168-177
Publish Year National Conference 1
2017 exว่าที่ร้อยตรีหญิงปาลิณกันยาวีร์ มิ่งไม้, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, "การสมดุลของธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของสับปะรดในแปลงทดลองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมลุ่มน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 27 - 29 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย