การดูดซับ การปลดปล่อย การตกค้างและความเป็นพิษของอะทราซีนในลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, "Atrazine Residues in Soil Sediment and Surface Water in Cultivated Maize (Zea mays L.) Area in Huay Kapo Watershed, Nam Nao District, Phetchabun Province, Thailand.", The 10th International Symposium for Environmental Issues in Korea and Japan, 9 พฤษภาคม 2010, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับและการปลดปล่อยอาทราซีนของดินร่วนในพื้นที่ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม. , 9 - 10 กันยายน 2010, มหาสารคาม ประเทศไทย