การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและประเมินลักษณะของเชื้อพันธุกรรมบวบเพื่อพัฒนาพันธุ์