ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 exรสมนต์ จีนแส, exนงลักษณ์ คงศิริ , exSilvia Fluch, exKornel Burg, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultivar specific gene pool may play an important role in Musa acuminata Colla evolution", Genetic Resources and Crop Evolution, ปีที่ 68, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 1589-1601