การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินโดยชีววิธี


แสดงความคิดเห็น

(0)