การพัฒนาเทคนิคการวัดความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแบบไม่ทำลายเพื่อการเก็บเกี่ยว

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Combination of visible reflectance and acoustic response to improve non-destructive assessment of maturity and indirect prediction of internal quality of red-fleshed pomelo", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2020, หน้า 936-944
Publish Year National Journal 1
2019 exทิพย์วรรณ สวัสดิ์พานิช, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแบบไม่ทำลาย", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 42-49