การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบแป๊ะตำปึงต่อการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปิยจิต วัชรศิษย์, exดารณี วิสิฐนนทชัย, inนายเสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Anti-cancer potentials of Gynura procumbens leaves extract against two canine mammary cancer cell lines", Veterinary Medicine and Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 69-84
2021 exกมลพร ปัญจา, exสุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakayuki NAKAGAWA, inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "Scorpion Venom Peptide Effects on Inhibiting Proliferation and Inducing Apoptosis in Canine Mammary Gland Tumor Cell Lines", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 2119-1-10
2020 exณฐพรรษ มั่นคง, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "Investigation of serum interleukin-8 level and clinicopathological parameters in canine mammary gland tumors", Veterinary Integrative Sciences , ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 173-182