การสังเคราะห์อนุพันธ์ของนินไฮดรินเพื่อพัฒนาการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง

Publish Year National Journal 1
2017 exมณีรัตน์ นวลกุล, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพื้นผิวเปียกไม่มีรูพรุนด้วย Small Particle Reagent โดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์", Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 51-68
Publish Year International Conference 3
2017 exChiraporn Srimun, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of latent fingerprints with ebony powder", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exC.Worawong , exS.Jirasirisak, exW.Phutdhawong, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Fluorescent Chemicals for Fingerprint Development", The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), 7 - 9 ธันวาคม 2016, Laung Prabang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2016 exA.Chansiri , exJ.Boonpanya , inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรนันท์ น้อยมณี, "A Study of Toolmark Casting by Using Polymer for Comparison Microscope Analysis in Applied Biomedical Forensic", The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), 7 - 9 พฤศจิกายน 2016, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 2
2016 exภัคภร เตชเมธาพงศ์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบเขม่าปืนจากกระสุนปืน2 ชนิด โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี", การประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 1: คืนสันติภาพด้วยนิติวิทยาศาสตร์, 23 - 24 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exตรีศร ทรัพย์บริบูรณ, inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขม่าดินปืน (Pb, Ba, Sb) บนผิวกระจกบานเกล็ดโดยเทคนิคอินดักทีฟลี่ คับเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวััตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 11 พฤศจิกายน 2016, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย