Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขม่าดินปืน (Pb, Ba, Sb) บนผิวกระจกบานเกล็ดโดยเทคนิคอินดักทีฟลี่ คับเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวััตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
11 พฤศจิกายน 2016
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-