โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

(+)-hopeaphenol(โˆ’)-isohopeaphenolActivation EnergyActivation Energy.AlloysAnhydridesantagonists and inhibitorsapplicationsArticleBending strengthBenzoxazineblendsCarbon blackcharmmCompositesDegradation temperaturesDifferential scanning calorimetryElectrical conductivityElectron beamgamma irradiationGamma radiationGamma rayGlass transitionHopeaphenolhuman SIRT1IrradiationKineticsMD simulationmechanical propertiesmolecular dockingPlasticizerpoly(butylene succinate)Poly(lactic acid)PolyanilinePolybenzoxazinepolybenzoxazine gammapolybenzoxazine: adipic acidpolycarbonate/ABS-polybenzoxazine blendsPolyimidePolyimidesPolymer blendsPolymer CompositesPolymerspolyphenolpolyphenol derivativePolyphenolsPolyurethanepriority journalprotein bindingprotein expressionprotein p53Protonic acidRadiationRadiation effectsrestraintResveratrolresveratrol tetramerSilicon containing polyimidesimulationSIRT1 proteinsirtuin 1stilbene derivativeStilbenesstructure analysisSuccinic acidSurtuinTestingThe differential scanning calorimeter (DSC)Theoritical Chemistry/ CatalysisThermal and mechanical propertiesThermal characterizationsthermal decomposition kineticsThermal degradationThermal Degradation KineticsThermal propertiesThermodynamic propertiesthermogravimetric analysis (TGA)Thermogravimetric analyzersthermoplasticsthermosetsunclassified drugUniversal testing machinesWater absorptionWoodWood flourWood flour contentsWood productsคาร์บอนนาโนฟิลเลอร์คาร์บอนแบล็คทูบูลินบรรจุภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองพลวัฒเชิงโมเลกุลพอลิเบนซอกซาซีนพอลิเมอร์โมเลคิวลาร์ดอกกิ้งวัสดุประกอบสภาพต้านทานเชิงพื้นผิวสมบัตทางไฟฟ้าอินโดโลเบนซาโซซิโนนอิเล็คทรอนิกส์

Executives


Persons (โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 63 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)