โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

(?)-isohopeaphenol(+)-hopeaphenolActivation EnergyActivation Energy.AlloysAnhydridesapplicationsBending strengthbenzoxazinebenzoxazine resinblendsCarbon blackcharmmChemical engineeringCompositeComposite materialscompositesCross-link densitiesCrosslinkingcuringDecomposition temperaturedegradationDegradation temperaturesDianhydridesDifferential scanning calorimetersDifferential scanning calorimetryDosimetryDye-sensitized solar cellsEB radiationElectric conductivityElectrical conductivityElectrically conductiveElectrically Conductive Polymers/ Polymer Composites/ Polymer Blends/ NanocompositesElectron beamElectron beamsEster linkagesFillersgamma irradiationgamma radiationGamma RayGamma raysGlass transitionglass transition temperatureHopeaphenolhuman SIRT1IrradiationKineticsMD simulationMechanical propertiesmolecular dockingmolecular dynamic simulationsNanocompositeNanocompositesNano-fillersNitrogen atmospheresparamagneticPercolation ThresholdPlant polyphenolPlasticizerpolyanilinePolybenzoxazinePolyimidePolyimidesPolyurethaneSilicon containing polyimidesimulationSuccinic acidsurtuinTestingThe differential scanning calorimeter (DSC)thermal and mechanical propertiesThermal characterizationsthermal decomposition kineticsThermal degradationThermal Degradation KineticsThermal propertiesThermodynamic propertiesthermogravimetric analysis (TGA)Thermogravimetric analyzersthermoplasticsthermosetsUniversal testing machinesWater absorptionWoodWood FlourWood flour contentsWood productsคาร์บอนนาโนฟิลเลอร์คาร์บอนแบล็คทูบูลินบรรจุภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองพลวัฒเชิงโมเลกุลพอลิเบนซอกซาซีนพอลิเมอร์โมเลคิวลาร์ดอกกิ้งวัสดุประกอบสภาพต้านทานเชิงพื้นผิวสมบัตทางไฟฟ้าอินโดโลเบนซาโซซิโนนอิเล็คทรอนิกส์

Executives


Persons (โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)