การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิต Indole-3-acetic acid (IAA) ของ Bacillus spp.ที่แยกได้จากดินด่าง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 , 31 มกราคม - 3 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย