โครงการกลยุทธ์การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการทำประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงของของชาวประมงพื้นบ้าน:กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอละแม จังหวัดชุมพร", วารสารการประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 299-307
Publish Year National Conference 1
2016 exกานต์ ทิพยาไกรศรี, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงปูม้าในพื้นที่ใกล้ฝั่งอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 , 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย