ผลของการใช้สารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากแป้งมันสำปะหลังที่เติมเกลือของกรดอินทรีย์และกรดอะซีติกต่อคุณภาพแตงกวา

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Development of antimicrobial coating from tapioca starch incorporated with organic salt and acetic acid and its effect on cucumber quality", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 314-327
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, "สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผักและผลไม้", สารสารอาหาร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 33-37