ปริมาณกรดเฟอรูลิกและบทบาททางเภสัชศาสตร์ของเมล็ดข้าวโพด 3 สายพันธุ์

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, "กรดเฟอรูลิก:สารธรรมชาติมากคุณค่าปลอดภัยสูง", อาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 30-34