อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year National Journal 1
2013 exเบญวรรณ คำรศ, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรนุช นิลเขต, อาจารย์, "การกักเก็บคาร์บอนในป่าผลัดใบที่มีความถี่ของไฟแตกต่างกัน บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธาน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 133-141
Publish Year International Conference 1
2014 inนางอรนุช นิลเขต, อาจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Plant Community and its Carbon Storage in Deciduous Forest with Different Fire Frequencies at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย